سويت دروبس شيكولاته (1ك)
54.00 جنيه 54.00 جنيه 54.0 EGP
سويت دروبس بندق (1ك)
65.00 جنيه 65.00 جنيه 65.0 EGP
سويت دروبس بسكويت اورو(1ك)
96.00 جنيه 96.00 جنيه 96.0 EGP
سويت دروبس مانجو (1ك)
70.00 جنيه 70.00 جنيه 70.0 EGP
سويت دروبس كراميل (1ك)
59.00 جنيه 59.00 جنيه 59.0 EGP
سويت دروبس توت ازرق (1ك)
70.00 جنيه 70.00 جنيه 70.0 EGP
سويت دروبس فستق (1ك)
384.00 جنيه 384.00 جنيه 384.0 EGP
سويت دروبس بسكويت قرفه (1ك)
96.00 جنيه 96.00 جنيه 96.0 EGP
سويت دروبس فراولة (1ك)
45.00 جنيه 45.00 جنيه 45.0 EGP
سويت دروبس قهوه (1ك)
58.00 جنيه 58.00 جنيه 58.0 EGP